۰

ریز اسامی و توضیحات کاندیداهای پیروز انتخابات

سیاست اخبار

ریز اسامی و توضیحات کاندیداهای پیروز انتخابات

به گزارش ایرنا، انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه گذشته برگزار شد و حدود یک میلیون و 850 هزار لبنانی یعنی 49 درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کردند و از میان 583 نامزدی که در 77 لیست جای گرفته بودند، 128 نماینده را به ساختمان مجلس در میدان نجمه بیروت فرستادند.
فهرست نمایندگان پارلمان آینده لبنان به تفکیک حوزه ها، وابستگی های طایفه ای و حزبی بدین شرح است:

*حوزه بیروت 1: الاشرفیه، الرمیل، المدور و الصیفی (8 نماینده)
ندیم الجمیل/مارونی/ از حزب «الکتائب»؛
نقولا الصحناوی/ کاتولیک شرقی/ از حزب «جریان ملی آزاد»؛
عماد واکیم/ ارتدکس شرقی/ از حزب «قوات» (نیروهای لبنانی)؛
پولا یعقوبیان/ ارمنی ارتدکس/ از لیست جامعه مدنی (حزب 7)؛
هاکوپ ترزیان/ ارمنی ارتدکس/ از حزب الطاشناق؛
الکسی ماطوسیان/ ارمنی ارتدکس/ از حزب طاشناق؛
جان طالوزیان/ ارمنی کاتولیک/ از حزب طاشناق؛
انطوان پانو/ اقلیات/ از حزب جریان ملی آزاد.

*بیروت 2: رأس بیروت، عین المریسه، میناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعه، المصیطبه، المرفأ، الباشوره (11 نماینده)
امین شری/ شیعی/ از «حزب الله»؛
محمد خواجه/ شیعی/ از «جنبش امل»؛
سعد الحریری/ سنی/ از «جریان المستقبل»؛
نهاد المشنوق/ سنی/ از المستقبل؛
تمام سلام/ سنی/ از المستقبل؛
رولا الطبش جارودی/ سنی/ از المستقبل؛
عدنان طرابلسی/ سنی/ از «جمعیت خیریه اسلامی» هم پیمان با حزب الله؛
فؤاد مخزومی/ سنی/ شخصیت مستقل؛
فیصل الصایغ/ دروزی/ از حزب «سوسیالیست ترقی خواه»؛
نزیه نجم/ ارتدکس شرقی/ در لیست المستقبل؛
ادگار طرابلسی/ انجیلی/ از جریان ملی آزاد.

*شمال یک: عکار (7 نماینده)
ولید وجیه البعرینی / سنی/ از المستقبل؛
محمد مصطفی سلیمان / سنی/ از المستقبل؛
محمد طارق طلال المرعبی / سنی/ از المستقبل؛
هادی فوزی حبیش / مارونی/ از المستقبل؛
وهبی خلیل قاطیشه / ارتدکس شرقی/ از قوات (نیروهای لبنانی)؛
اسعد رامز درغام / ارتدکس شرقی/ از جریان ملی آزاد؛
مصطفی علی حسین / علوی/ از جریان ملی آزاد.

*شمال 2: طرابلس، المنیه و الضنیه (11 نماینده)
نجیب میقاتی / سنی/ مستقل (سر لیست عزم)؛
محمد کباره / سنی/ از المستقبل؛
سمیر الجسر / سنی/ از المستقبل؛
دیما جمالی / سنی/ از المستقبل؛
عثمان علم الدین / سنی/ از المستقبل؛
سامی فتفت / سنی/ از المستقبل؛
فیصل کرامی/ سنی/ مستقل (سرلیست کرامت ملی)؛
جهاد الصمد / سنی/ مستقل (لیست کرامت ملی)؛
جان عبید / مارونی/ مستقل لیست عزم؛
نقولا نحاس / ارتدکس/ مستقل لیست عزم؛
علی درویش / علوی/ مستقل لیست عزم.

*شمال 3: زغرتا، بشری، الکوره و البترون (10 نماینده)
طونی فرنجیه / مارونی/ از المَرَده؛
اسطفان دویهی / مارونی/ از المَرَده؛
میشال معوض /مارونی/ رئیس حزب حرکت استقلال سیاسی/ هم پیمان با جریان ملی آزاد؛
ستریدا جعجع/ مارونی/ قوات (نیروهای لبنانی)؛
ژوزف اسحاق /مارونی/ قوات (نیروهای لبنانی)؛
فادی سعد /مارونی/ قوات (نیروهای لبنانی)؛
جبران باسیل /مارونی/ رهبر حزب جریان ملی آزاد؛
جورج عطالله /ارتدکس شرقی/ جریان ملی آزاد؛
فایز غصن /ارتدکس شرقی/ از المَرَده؛
سلیم سعاده /ارتدکس شرقی/ از حزب «سوری قومی اجتماعی» مؤتلف با المرده.

**بقاع 1: زحله (7 نماینده)
عاصم عراجی /سنی/ از المستقبل؛
انور جمعه / شیعی/ از حزب الله؛
سلیم عون / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
میشل ضاهر / کاتولیک/ مورد حمایت جریان ملی آزاد؛
جورج عقیص / کاتولیک / از قوات لبنانیه (نیروهای لبنانی)؛
قیصر المعلوف / ارتدکس شرقی/ از قوات لبنانیه (نیروهای لبنانی)؛
ادی دمرجیان / ارمنی ارتدکس/ مستقل مورد حمایت حزب الله.

**بقاع 2: راشیا و بقاع غربی (6 نماینده)
عبدالرحیم مراد /سنی/ مستقل مورد حمایت حزب الله و جنبش امل؛
محمد القرعاوی /سنی/ از المستقبل.
محمد نصرالله /شیعی/ از جنبش امل.
وائل أبو فاعور /درزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه
هنری شدید /مارونی/ از لیست المستقبل و مورد حمایت قوات لبنانیه.
ایلی الفرزلی /ارتدکس شرقی/ مورد حمایت جریان ملی آزاد.

*بقاع 3: بعلبک و هرمل (10 نماینده)
جمیل السید /شیعی/ مستقل مورد حمایت حزب الله؛
ایهاب حماده /شیعی/ از حزب الله؛
علی المقداد /شیعی/ از حزب الله؛
ابراهیم الموسوی /شیعی/ از حزب الله؛
حسین الحاج حسن /شیعی/ از حزب الله؛
غازی زعیتر /شیعی/ از حزب الله؛
الولید السکریه /سنی/ مستقل مورد حمایت حزب الله؛
البیر منصور /کاتولیک/ مورد حمایت حزب الله؛
بکر الحجیری /سنی/ از المستقبل؛
انطوان حبشی /مارونی/ از قوات لبنانیه.

*جنوب 1: صیدا و جزین (5 نماینده)
اسامه سعد /سنی/ مستقل مورد حمایت حزب الله؛
بهیه الحریری /سنی/ از المستقبل؛
زیاد اسود /مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
ابراهیم عازار /مارونی/ مستقل مورد حمایت حزب الله؛
سلیم خوری /کاتولیک/ از جریان ملی آزاد.

*جنوب 2: صور و الزهرانی (7 نماینده)
نبیه بری /شیعی/ رهبر جنبش امل؛
عنایة عز الدین /شیعی/ از جنبش امل؛
علی خریس /شیعی/ از جنبش امل؛
علی عسیران /شیعی/ از جنبش امل؛
نواف الموسوی /شیعی/ از حزب الله؛
حسین جشی /شیعی/ از حزب الله؛
میشال موسی /کاتولیک شرقی/ مورد حمایت جنبش امل.

*جنوب 3: نبطیه، بنت جبیل، مرجعیون و حاصبیا (11 نماینده)
محمد رعد / شیعی/ از حزب الله؛
حسین فضل الله / شیعی/ از حزب الله؛
علی فیاض / شیعی/ از حزب الله؛
علی حسن خلیل / شیعی / از جنبش امل؛
علی بزی / شیعی/ از جنبش امل؛
ایوب حمید / شیعی/ از جنبش امل؛
یاسین جابر / شیعی/ از جنبش امل؛
هانی قبیسی / شیعی/ از جنبش امل؛
قاسم هاشم / سنی/ مورد حمایت جنبش امل؛
انور الخلیل / دروزی/ مورد حمایت جنبش امل؛
اسعد حردان / ارتدکس/ از حزب سوری قومی اجتماعی، مورد حمایت جنبش امل؛

*جبل لبنان 1: جبیل و کسروان (8 نماینده)
شامل روکز / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
سیمون ابی رمیا / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
روجیه عازار / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
نعمه افرام / مارونی/ مستقل مورد حمایت جریان ملی آزاد؛
زیاد حواط / مارونی/ از حزب قوات لبنانیه؛
شوقی الدکاش / مارونی/ از حزب قوات لبنانیه؛
فرید هیکل الخازن / مارونی/ مستقل؛
مصطفی الحسینی /شیعی/ مستقل (عملا با حرکت امل).

*جبل لبنان 2: المتن (8 نماینده)
سامی الجمیل /مارونی/ از حزب الکتائب؛
الیاس حنکش /مارونی/ از الکتائب؛
ابراهیم کنعان / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
ماجد ادی ابی اللمع / مارونی/ از حزب قوات لبنانیه؛
ادگار معلوف /کاتولیک شرقی/ از جریان ملی آزاد؛
الیاس بوصعب /ارتدکس شرقی / از جریان ملی آزاد؛
میشل المر / ارتدکس شرقی/ مستقل؛
هاکوپ بقرادونیان /ارمنی ارتدکس/ از طاشناق.

*جبل لبنان 3: بعبدا (6 نماینده)
فادی علامه / شیعی/ از جنبش امل؛
علی عمار / شیعی/ از حزب الله؛
هادی ابو الحسن / دروزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
بیار بو عاصی / مارونی/ از قوات لبنانیه؛
آلان عون / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
حکمت دیب / مارونی/ از جریان ملی آزاد.

*جبل لبنان 4: الشوف و عالیه (13 نماینده)
تیمور جنبلاط / دروزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
مروان حماده / دروزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
اکرم شهیب / دروزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
طلال ارسلان / دروزی/ رهبر حزب دموکرات و مورد حمایت جریان ملی آزاد؛
محمد الحجار /سنی/ از المستقبل؛
بلال عبدالله /سنی/ مورد حمایت حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
جورج عدوان / مارونی/ از حزب قوات لبنانیه؛
سزار ابی خلیل / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
فرید البستانی/ مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
ماریو عون / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
هنری حلو / مارونی / مورد حمایت حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
نعمه طعمه / کاتولیک/ مورد حمایت حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
انیس نصار / ارتدکس شرقی/ از حزب قوات لبنانیه.

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی